microsoft vòng cung cảm ứng

Vẽ và viết bằng tính năng viết tay trong Office - Hỗ trợ …

Trên màn hình cảm ứng, bắt đầu viết hoặc vẽ. Sau khi bạn đã vẽ một hình viết tay, hình viết tay đó sẽ hoạt động giống như bất kỳ hình dạng nào mà bạn đã quen làm việc trong Office. Bạn có thể chọn hình, sau đó bạn có …

Các lối tắt bàn phím và thao tác cảm ứng được Magnifier - Hỗ trợ …